Συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών για τα trailers

Αριθ. Πρωτ.: 013/21/ΕΤ Νέο Φάληρο 01 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΣ: Όλα τα ανά την Επικράτεια Μέλη
ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη
Υφυπουργό Μεταφορών
2. κ. Χρήστο Μπουκώρο
Βουλευτή Μαγνησίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
1. Στη συνέχεια προγενέστερης πολλαπλής αλληλογραφίας μας σχετικής με το νομικό καθεστώς που ρυθμίζει τα ρυμουλκούμενα οχήματα (TRAILERS) σας ενημερώνουμε ότι την 27 ΙΑΝ 2021 αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας είχε συνάντηση, στο Υπουργείο Μεταφορών, με τον Υφυπουργό Μεταφορών κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγεται το επίδικο θέμα.
2. Στις σχετικές συζητήσεις συμμετέσχε και ο Βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ. και αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ίδιου πολιτικού κόμματος κύριος Χρήστος Μπουκώρος με τη συνδρομή του οποίου όχι μόνον επισπεύτηκε η συνάντηση με τον Υφυπουργό αλλά και συμπαραστάθηκε ενεργά στις προτάσεις μας κατά την εξειδίκευσή τους, προς τον οποίο εκφράζουμε και εγγράφως τις ευχαριστίες μας για το ενδιαφέρον του στα πλήρως αιτιολογημένα αλλά και ώριμα αιτήματά μας προσαρμοσμένα σε κάθε περίπτωση στη νομιμότητα.
3. Οι προτάσεις – αιτήματά μας που αναπτύχθηκαν εκτενώς στον κύριο Υφυπουργό, περιλαμβάνονται στο πιο κάτω υπόμνημα που υποβάλλαμε:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
(για τη νομοθεσία των ρυμουλκούμενων οχημάτων – TRAILERS)

I. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή ώστε τα ρυμουλκά
οχήματα να έλκουν τρέιλερ με μάζα μέχρι το, τεχνικά, μέγιστο όριό τους που καθορίζει ο κατασκευαστής, όπως γίνεται στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
II. Παράταση του χρόνου ταξινόμησης 200 ρυμουλκούμενων ανά κατασκευαστή που έχουν κατασκευαστεί κατά το προηγούμενο έτος 2020 γιατί ο κλάδος έχει πληγεί από τον κορωνοιό όπως όλοι οι έμποροι και δεν υπήρχε χρονικό και οικονομικό περιθώριο να ανανεωθούν οι εγκρίσεις τύπου.
III. Με την νέα αριθ. 2805/7-1-2021 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 99) με τίτλο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» δημιουργούνται ασάφειες και προβλήματα στην ταξινόμηση των μεταχειρισμένων ρυμουλκούμενων.
IV. Παροχή δικαιώματος έλξης, για τα τρέιλερ των πελατών τους, στους ιδιοκτήτες (α) συνεργείων επισκευής και συντήρησης κινητήρων (μηχανών) θαλάσσης και (β) χερσαίων χώρων στάθμευσης σκαφών (Parking σκαφών)
V. Ορισμένες διευθύνσεις συγκοινωνιών ζητούν, εκτός των άλλων, και τα αρχικά παραστατικά πώλησης των τρέιλερ με αποτέλεσμα ένα επί πλέον δικαιολογητικό παρά το γεγονός ότι μπορούν να κάνουν τον έλεγχο ηλεκτρονικά.
VI. Προσαρμογή (νομοτεχνικά) της διάταξης της περίπτωσης β. της παραγράφου 8 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β΄ 707), όπως η περίπτωση αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 (ΦΕΚ 383 β), όμοια, δεδομένου ότι η εφαρμογή της στην πράξη είχε και εξακολουθεί να δημιουργεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, ερμηνευτικά προβλήματα ιδιαίτερα από/στα ελεγκτικά όργανα της Πολιτείας χωρίς να θίγεται η ουσία της διάταξης.
Ειδικότερα και για τη διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών είχαμε ετοιμάσει τον πιο κάτω πίνακας στον οποίο στην αριστερή του στήλη περιλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη και δεξιά της κείμενο που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμός μας το οποίο κρίνεται ότι θα θεραπεύσει τις αδυναμίες που παρουσιάζονται, χωρίς να θίγεται η ουσία και ο σκοπός για τον οποίο θεσμοθετήθηκε.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
β. Ειδικά για την περίπτωση ΦΙΧ αυτοκινήτου κατηγορίας Ν1, το οποίο εξυπηρετεί επιχείρηση η οποία ασχολείται με την εμπορία ή παραγωγή τροχόσπιτων ή/και ρυμουλκούμενων προοριζόμενων για τη μεταφορά σκαφών αναψυχής/λέμβων, και ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ του δημιουργούμενου συρμού, είναι δυνατή η έλξη διαφορετικού κάθε φορά καινούριου ή μεταχειρισμένου τροχόσπιτου ή/και ρυμουλκούμενου προοριζόμενου για τη μεταφορά σκαφών αναψυχής/λέμβων, που δεν ανήκουν στην επιχείρηση, για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της τελευταίας, εφόσον πληρούνται και οι τεχνικοί όροι και προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Γ της αριθμ. 16823/78 υα (ΦΕΚ Β΄ 524) για την έλξη αυτών. β. Ειδικά για την περίπτωση ΦΙΧ αυτοκινήτου κατηγορίας Ν1, το οποίο εξυπηρετεί επιχείρηση η οποία ασχολείται με την εμπορία ή παραγωγή ή επισκευή:
αα) τροχόσπιτων ή
ββ) ρυμουλκούμενων προοριζόμενων για τη μεταφορά σκαφών αναψυχής/λέμβων ή
γγ) σκαφών αναψυχής/λέμβων
και ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ του δημιουργούμενου συρμού, είναι δυνατή η έλξη διαφορετικού κάθε φορά καινούριου ή μεταχειρισμένου τροχόσπιτου ή ρυμουλκούμενου προοριζόμενου για τη μεταφορά σκαφών αναψυχής/λέμβων, που δεν ανήκουν στην επιχείρηση, για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της τελευταίας, εφόσον πληρούνται και οι τεχνικοί όροι και προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Γ΄ της αριθμ. 16823/78 υα (ΦΕΚ Β΄ 524) για την έλξη αυτών.
3. Οι εντυπώσεις μας από τη συνάντησή μας αυτή, είναι ενθαρρυντικές. Όμως όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος !
Αναμένουμε ….
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κρανίτης Μιχαήλ Αγγελάκης

 
Η έναντι φωτό είναι από τη συνάντηση