Επιχ. παροχής υπηρεσιών (διεκπεραιωτές,ασφαλιστές,μεταφορείς σκαφων κλπ.)