• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα V της αριθ. 4841/Φ7β/52/07-02-1997 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 111 τ.Β΄/26-2-1997) υπό τον τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» (ενότητα αξιολόγησης Α) παργ. 1:
«Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, ο οποίος εκπληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 αυτού του παραρτήματος, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτά. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση ……..

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο σε PDF κάντε κλικ ΕΔΩ