• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Προτάσεις για την προσαρμογή του ΓΚΛ αρ 23

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ,
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ – Π.Ε.Ε.Υ.)
Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ: 1978
Member of the International Council of Marine Industry Associations
Member of the European Boating Industry
ΕΔΡΑ: Σ.Ε.Φ. (Γραφ. Γ7) T.K. 185 47 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ
Τηλ.: 210 4831846 Fax: 210 4831847
e-mail: secaplas@gmail.com https://www.secaplas.gr

Αριθ. Πρωτ. 033/21/ΕΤ Νέο Φάληρο 08 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας
ΚΟΙΝ.: Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Γ.Γ., Α/ΛΣ, Α΄ Υ/ΛΣ,
Β΄ Υ/ΛΣ – ΔΝΕΡ- ΔΙΝΕΔ
ΑΝΑΚ.: Όλα τα μέλη μας ανά τη Επικράτεια

ΘΕΜΑΤΑ: Προτάσεις για την προσαρμογή του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 – Στατιστικά στοιχεία μικρών σκαφών κατά το έτος 2020 και συγκριτικός πίνακας σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος 2019.

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας αριθ. 2133.1/13479/2021/23-2-2021

Υποθέμα πρώτο: Στατιστικά στοιχεία μικρών σκαφών
Κατ’ αρχάς επισυνάπτουμε αναλυτικό αριθμητικό στατιστικό πίνακα των μικρών σκαφών ανά μήκος σκάφους, τόπου ναυπήγησης (Ελλάδα ή εξωτερικό) και είδους (πλαστικό, φουσκωτό, άλλο) που γράφτηκαν στο Β.Ε.Μ.Σ. και κατά συνέπεια τέθηκαν σε λειτουργία κατά το προηγούμενο έτος 2020 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Συνοπτικά και για την άμεση – στιγμιαία ενημέρωσή σας:
Έτος 2007: 11. 112 σκάφη.
—————————————————
Έτος 2019: 3.655
Έτος 2020: 2.491
Διαφορά: -1.164
Ποσοστιαία επί τοις % μείωση: 31,84
Εκτίμηση κατάστασης: Τραγική – απελπιστική !
Ερώτημα: Τι κάνει η Πολιτεία για τον κλάδο μας;
Εισήγηση: Σύγκληση σύσκεψης με τη συμμετοχή της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας και του καθ’ ύλη αρμόδιου προσωπικού του ΥΝΑΝΠ, παρουσίαση από πλευράς μας σε POWER POINT των προτάσεών μας, ανάλυση και αιτιολόγηση αυτών, λήψη αποφάσεων, άμεση υλοποίηση.

Υποθέμα δεύτερο: Προτάσεις επί του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23
Παρατίθενται πιο κάτω οι προτάσεις του Συνδέσμου μας, η πλειονότητα των οποίων, σημειωτέον, έχει πολλάκις υποβληθεί στην Υπηρεσία σας κατά το πρόσφατο παρελθόν με άκαρπα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, συμπληρωμένες και με νέες ενόψει της πρωτοβουλίας που αναλάβατε για τη συνολική προσαρμογή των διατάξεων στη σημερινή πραγματικότητα αλλά και απαιτήσεις δεδομένης βέβαια και της εξέλιξης στον τομέα κατασκευής των σκαφών αναψυχής (εναρμονισμένα πρότυπα – harmonize standards) και της έκδοσης της νέας Οδηγίας 2013/53/ΕΕ που άρχισε να ισχύει και εφαρμόζεται στη χώρα μας από την 16 Ιανουαρίου 2016.
ΠΡΟΤΑΣΗ 1
Να καταργηθεί η διάκριση των μικρών σκαφών σε ταχύπλοα και μη (άρθρο 3 § 4).
Το συνήθως συμβαίνον: Ήδη ταχύπλοο μικρό σκάφος γραμμένο στο Β΄ Μέρος του Β.Ε.Μ.Σ. (και όταν λέμε Β΄ Μέρος εννοούμε άλλο βιβλίο), αφαιρεί τον κινητήρα με αποτέλεσμα να μεταπίπτει στη κατηγορία των μη ταχύπλοων.
Τι θα επακολουθήσει:
Διαγραφή από το Β΄ Μέρος και εγγραφή/μεταφορά στο Α΄ Μέρος των μη ταχύπλοων μικρών σκαφών. Μετά πάροδο μικρού, συνήθως, χρονικού διαστήματος ο ιδιοκτήτης αγοράζει καινούριο κινητήρα, τον εγκαθιστά επί του σκάφους και η ισχύς σε ίππους του κινητήρα αυτού είναι τέτοια που το σκάφος χαρακτηρίζεται ως ταχύπλοο. Ξανά από την αρχή διαγραφή του μικρού σκάφους και επαναφορά και επανεγγραφή του στο Β΄ Μέρος του Β.Ε.Μ.Σ.
Αυτό συμβαίνει όχι μόνον στις αφαιρέσεις αλλά και στις αντικαταστάσεις των κινητήρων με άλλους η ισχύς των οποίων αποτελεί το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός μικρού σκάφους ως ταχύπλοου ή μη και κατά συνέπεια την εγγραφή του στο οικείο Μέρος του Β.Ε.Μ.Σ. δηλ. σε άλλο βιβλίο.
Να ορισθεί έναρξη εφαρμογής του νέου ενιαίου (ταχύπλοων και μη μικρών σκαφών) βιβλίου εγγραφής η 01 Ιανουαρίου 2022 και για το νέο αυτό βιβλίο να εξετασθεί αν κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά της παλαιάς ονομασίας του σε «Λεμβολόγιο» εύηχη ονομασία γνωστή και συνήθως αλλά και παραδοσιακά χρησιμοποιούμενη από όλους.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2
Να αντικατασταθεί η § 2 του άρθρου 2 ως εξής:
2. ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ Κάθε σκάφος, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους μέχρι και:
(α) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών ή
(β) δώδεκα (12) μέτρων για ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό αλιευτικό ή επαγγελματικό φορτηγό ή επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων αναψυχής ή επαγγελματικό καταδυτικών εργασιών ή επαγγελματικό που εκμισθώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 § 1 του ισχύοντος Συντάγματος) και αποκατάσταση της αναιτιολόγητης διάκρισης προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, όμοιων ή παρεμφερών μικρών σκαφών π.χ. επαγγελματικό σκάφος ολικού μήκους 12 μ. του Γ.Κ.Λ. 38 που μεταφέρει μάλιστα επιβάτες χαρακτηρίζεται ως μικρό ενώ, επαγγελματικό επίσης, σκάφος φορτηγό ή καταδυτικό (ΓΚΛ 10) ή αλιευτικό χαρακτηρίζεται ως πλοιάριο.
ΠΡΟΤΑΣΗ 3
Συμπύκνωση του πρώτου εδαφίου της περ. β) της § 1 του άρθρου με την κατάργηση των ενάριθμων υποπερ. (1), (2) κ.λπ. έτσι η μορφή του να διατυπωθεί ως εξής:
β) Παραστατικά αγοράς για το σκάφος και τη μηχανή (εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο).
Βλ. συναφή αιτιολογία στην πρόταση αριθ. 14.
ΠΡΟΤΑΣΗ 4
Η υποπ. (1) της περ. α) της § 1 του άρθρου 16 να ισχύει μόνον για τα σκάφη που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ (Πρόκειται για τη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του κ.λπ., κ.λπ.) Υπόψη ότι στη Δήλωση συμμόρφωσης αναγράφονται οι βασικές απαιτήσεις (essential requirements) της Οδηγίας καθώς και όλα τα τεχνικά εγχειρίδια και εναρμονισμένα πρότυπα (EN ISO) που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) υπερ-υπερκαλύπτει το περιεχόμενο της προβλεπόμενης να συνυποβάλλεται βεβαίωσης.
ΠΡΟΤΑΣΗ 5
Να καταργηθούν οι περιπτώσεις δ) και ε) της § 1 του άρθρου 9 οι οποίες συνυποβάλλονται για να καταστεί δυνατή η μεταγραφή μικρού σκάφους και έχουν ως εξής:
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του πωλητή ή του αγοραστή ότι δεν έχει εκδοθεί ναυτολόγιο για το σκάφος ή πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), για σκάφος που έχει εκδοθεί ναυτολόγιο.
ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του πωλητή ή του αγοραστή.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ο κάθε Οργανισμός να μεριμνά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του – Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν απαιτούνται για τα σκάφη που νηολογούνται ! τα οποία είναι και μεγαλύτερων διαστάσεων και μεγαλύτερης κατά συνέπεια εισφοράς προσόδου στους φορείς που εκμεταλλεύονται λιμένες ή μαρίνες.
ΠΡΟΤΑΣΗ 6
Να καταργηθούν οι υποπερ. (3) και (5) της περ. α) της § 1 του άρθρου 10 ομοίου περιεχομένου προς τις αντίστοιχες της προηγούμενης πρότασης για να καταστεί δυνατή η διαγραφή του σκάφους.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ο κάθε Οργανισμός να μεριμνά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του – Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν απαιτούνται για τα σκάφη που νηολογούνται ! τα οποία είναι και μεγαλύτερων διαστάσεων.
ΠΡΟΤΑΣΗ 7
Να συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία ο Αναγνωριστικός Αριθμός Σκάφους –Α.Α.Σ. (Watercraft Identification Number-W.I.N.) να αναγράφεται:
– στη μερίδα του σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ.
– στην Άδεια Εκτέλεσης Πλόων-Α.Ε.Π.
– στο πιστοποιητικό κυριότητας
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Πλήρης εξατομίκευσης του σκάφους σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ 8
Ανάπτυξη λογισμικού καταχώρισης-διαχείρισης στοιχείων μικρών σκαφών, κινητήρων που εγγράφονται στα ΒΕΜΣ.
Μέχρι την υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας εισηγούμαστε όπως οι λιμενικές αρχές που τηρούν Β.Ε.Μ.Σ. δηλ. Κ.Λ/Χ, Λ/Χ, Λ/Τ και Λ/Σ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγγραφής ενός σκάφους να αποστέλλουν στο Σύνδεσμό μας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο οποίo θα περιλαμβάνονται τα εξής τρία και μόνον στοιχεία δηλ όπου:
• ο αριθμός 1. θα είναι το ολικό μήκος του σκάφους
• ο αριθμός 2. ο τόπος ναυπήγησης (Ελλάδα ή εξωτερικό ) και
• ο αριθμός 3. το είδος του σκάφους δηλ. πλαστικό ή φουσκωτό ή άλλο.

Παράδειγμα e-mail που θα συμπληρώνεται και θα διαβιβάζεται από τον τηρούντα το Β.Ε.Μ.Σ.:
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ: ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ
1. 6.40
2. Ελλάδα
3. Πλαστικό

Ο λεμβολόγος//-

Τα παρεχόμενα στοιχεία ευθύς με την περιέλευσή τους στον Σύνδεσμό μας άμεσα θα καταχωρίζονται σε συγκεντρωτική κατάσταση με το ευμενές αποτέλεσμα:
• σε καθημερινή, σχεδόν, βάση θα είναι ενήμερος κάθε φορέας, δημόσιος ή μη, αλλοδαπός ή μη που εκδηλώνει ενδιαφέρον για την πληροφόρησή του,
• ελάφρυνση του έργου του λιμενικού προσωπικού,
• κατάργηση της διάταξης της § 3 άρθρου 38 του Γ.Κ.Λ. 23

Όπως και στο παρελθόν σας έχουμε ενημερώσει τα στατιστικά στοιχεία (σύγκριση με αντίστοιχα παρελθόντων ετών κ.λπ.) κρίνονται απαραίτητα για την περαιτέρω μελέτη, επεξεργασία και εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων (ιδιαίτερα κατά την παρούσα μακρόχρονη δυσμενή οικονομική συγκυρία) ενώ ο Σύνδεσμός μας ενημερώνει τo I.CO.M.I.A. (International Council of Marine Industry Associations) το οποίο κατ’ έτος εκδίδει το Statistic Book στο οποίο και μεταξύ των άλλων Κρατών περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν στη χώρα μας και το οποίο διακινείται σε όλον τον κόσμο. Είναι ο καθρέφτης της χώρας μας παγκοσμίως στον συγκεκριμένο κατασκευαστικό τομέα !
Εξάλλου κατ’ έτος ο Σύνδεσμός μας σας ενημερώνει για τα στατιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους μετά από σχετική επεξεργασία τους επί τη βάσει των παρεχόμενων από τις λιμενικές αρχές στοιχείων σε εφαρμογή των οριζόμενων το άρθρο 38 § 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23.
ΠΡΟΤΑΣΗ 9
Πρόσβαση των Λιμενικών Αρχών στο Μητρώο Κατασκευαστών (ΥΝΑΝΠ/ΔΙΝΕΔ) για ταυτοποίηση κατασκευαστών, εντολοδόχων και προσώπων που είναι αρμόδια για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά δηλ των σκαφών, κινητήρων και συστατικών μερών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, πρόσωπα τα οποία εκδίδουν και χορηγούν τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης και πλήθος άλλων βεβαιώσεων που προβλέπουν οι συναφείς διατάξεις με ταυτόχρονη προσαρμογή του άρθρου 11 της κ.υ.α. 4841/Φ.76/52/7-2-1997 (Β΄111), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει.
ΠΡΟΤΑΣΗ 10
Προσαρμογή όλων των διατάξεων του Κανονισμού, ιδία των άρθρων 14επ. προς τα δεδομένα κατασκευαστικά στοιχεία της Οδηγίας και τα αντίστοιχα στοιχεία εξατομίκευσης του σκάφους που περιέχονται στο υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης που έχει τυποποιηθεί από τον ADCO (Administrative Coordination Working Group of Market Surveillance Authorities in the Member States), δηλ. την Ομάδα Εργασίας Διοικητικού Συντονισμού των Αρχών Εποπτείας της αγοράς των Κρατών Μελών.
ΠΡΟΤΑΣΗ 11
Στο τέλος της § 1 του άρθρου 16 να προστεθεί το εξής εδάφιο:
« Μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης του κατασκευαστή ή και τη Δήλωση Συμμόρφωσης στα υπόχρεα μικρά σκάφη αναψυχής επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, απαγορεύονται οι τεχνικές παρεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες τους ή και κατόχους τους, χωρίς την γραπτή έγκριση του κατασκευαστή και εν ελλείψει αυτού άλλου κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού».
ΠΡΟΤΑΣΗ 12
Να διευκρινισθεί τι θα γίνει με τους ηλεκτροκινητήρες, θέμα που εκκρεμεί στο Υπουργείο πάνω από δέκα (10) χρόνια ! Οι ηλεκτροκινητήρες φέρουν σήμανση CE καθώς και EC TYPE EXAMINATION από πιστοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό (Notified body). EN ISO 16315:2016 Small craft. Electric propulsion system
ΠΡΟΤΑΣΗ 13
Φ.Π.Α. των εισαγόμενων ή ενδοκοινοτικώς αποκτώμενων μικρών σκαφών. Οι σχετικές διατάξεις να επαναδιατυπωθούν σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ (ορισμένες Δ.Ο.Υ. δεν ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23) με ρητή αναφορά στον προσήκοντα έλεγχο καταβολής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ιδιαίτερα όταν πρόκειται περί σκαφών ενδοκοινοτικής απόκτησης προστατεύοντας έτσι το δημόσιο συμφέρον και την, παράλληλα, εγχώρια παραγωγή.
ΠΡΟΤΑΣΗ 14
Να παύσουν οι Άδειες Εκτέλεσης Πλόων – Α.Ε.Π. να εκδίδονται εν έτει 2021 χειρόγραφα !!!
Αν κάποιος παρακολουθήσει τις χειρόγραφες εγγραφές επί των Αδειών δύσκολα θα μπορέσει να διακρίνει π.χ. το γράμμα Ο από τον αριθμό 0 ή από το γράμμα D ή Q της Λατινικής αλφαβήτου, το κεφαλαίο γράμμα Ι με τον αριθμό 1, ιδιαίτερα κατά την αναγραφή των σειριακών αριθμών των κινητήρων με αποτέλεσμα την άσκοπη αλληλογραφία για την ταυτοποίηση.
ΠΡΟΤΑΣΗ 16
Τα μέλη μας κατασκευαστές και πωλητές ή έμποροι σκαφών ή και μηχανών εκδίδουν το οικείο, κατά τις ειδικότερες διατάξεις, παραστατικό κυρίως τιμολόγιο, για την πώληση καινούργιων ή μεταχειρισμένων σκαφών ή μηχανών και λοιπών συναφών προϊόντων το οποίο είναι το επίσημο κατά νόμο στοιχείο μη επιτρεπομένου, φορολογικώς και λογιστικώς, του ιδιωτικού συμφωνητικού. Το να ζητείται, ειδικότερα όταν πρόκειται περί μεταχειρισμένου προϊόντος, η προς το παρελθόν αναζήτηση του αρχικού παραστατικού οδηγεί σε λαβυρινθώδεις και ατέρμονες διαδικασίες με άκαρπα, εν πολλοίς, αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτόν αμφισβητείται η αποδεικτική του ισχύς ενώ άλλα στοιχεία π.χ. αρχικά τιμολόγια να έχουν καταστραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας. Τυχόν παραβατικές συμπεριφορές ελέγχονται δεδομένης της διασταύρωσης των φορολογικών παραστατικών αλλά και των ελέγχων που διενεργούνται από τα εντεταλμένα προς τούτο όργανα. Είναι βεβαίως προφανές ότι εάν για το προϊόν π.χ. πνευστή σωσίβια σχεδία που αναγράφεται στο τιμολόγιο δεν υπήρχε, και δεν υπάρχει, υποχρέωση καταχώρισης σε ειδικό βιβλίο (Β.Ε.Μ.Σ.) δεν θα γινόταν, και δεν γίνεται, λόγος αναδρομικής αναζήτησης του αρχικού τιμολογίου.
ΠΡΟΤΑΣΗ 17
Να ανατεθεί, δια νόμου, η αρμοδιότητα τήρησης λεμβολογίων για τα ερασιτεχνικά άλλως ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δώδεκα μέτρων σε πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς όπως γίνεται σε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη. Αυτονόητες είναι οι ευμενείς συνέπειες για το κοινό (ταχύτατες διαδικασίες εξυπηρέτησης, εξοικονόμηση εργατοωρών για το λιμενικό προσωπικό που θα μπορεί να διατεθεί σε άλλους χρήσιμους τομείς).
ΠΡΟΤΑΣΗ 18
Να διατυπωθεί ρητά ότι οι συναλλαγές (αγοραπωλησία) μεταξύ επαγγελματιών ή μεταξύ επαγγελματία και ιδιώτη θα γίνεται με φορολογικό παραστατικό και όχι με ιδιωτικό συμφωνητικό.

ΠΡΟΤΑΣΗ 19
Οι Άδειες Εκτέλεσης Πλόων των μικρών επαγγελματικών σκαφών να ισχύουν επί τετραετία από την έκδοσή τους και να ανανεώνονται εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη τους με την υπογραφή Υ.Δ. ότι όλα, σε σχέση με την αξιοπλοΐα, έχουν καλώς και ανά οκταετία με επιθεώρηση στην ξηρά και στη θάλασσα.
ΠΡΟΤΑΣΗ 20
Να προσαρμοσθούν οι περί ενεχύρου διατάξεις του άρθρου 6 με παραπομπή στον ν. 2844/2000 με τίτλο: Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας.
ΠΡΟΤΑΣΗ 21
Να διατυπωθεί ρητά ότι εφόσον ένα μικρό σκάφος διαθέτει δύο κύριες μηχανές πρόωσης, ικανοποιείται η απαίτηση ύπαρξης εφεδρικού μέσου πρόωσης που προβλέπεται στην § 3 κστ του άρθρου 21.
ΠΡΟΤΑΣΗ 22
Διακυβέρνηση μικρών φορτηγών σκαφών
1. Φορτηγό σκάφος μέχρι και δέκα μέτρα θεωρείται μικρό (ΓΚΛ 23) και εγγράφεται στο Β.Ε.Μ.Σ.
– Για τη διακυβέρνησή του (μπορεί να είναι και τριών μέτρων !) απαιτείται σύνθεση πληρώματος (π.δ. 382 /1978) δηλ. Κυβερνήτης Γ΄ και Μηχανικός ή Μηχανικοί, ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα σε ίππους.
2. Σκάφος μέχρι και δώδεκα μέτρων ολικού μήκους που εκμισθώνεται κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38
– Για τη διακυβέρνησή του απαιτείται κατοχή άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους
3. Σκάφος μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων του ν. 3409/2005
– Για τη διακυβέρνησή του απαιτείται, ομοίως, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.
4. Ερώτημα γιατί αυτή η διαφορά !
5. Πρόταση: Ανάλογη αντιμετώπιση. Διευκόλυνση του έργου των επιτηδευματιών του χώρου.
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Να τεθεί υπόψη μας το σχέδιο Γ.Κ.Λ. που θα συνταχθεί από την Υπηρεσία σας, προφανώς επί τη βάσει και των προτάσεων που θα σας διαβιβασθούν από τις Υπηρεσίες από τις οποίες ζητήσατε απόψεις. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Κανονισμός αυτός αφορά προεχόντως τα μέλη μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κρανίτης Μιχαήλ Αγγελάκης