Οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

1. Σκοπός
Οι οδηγίες αφορούν στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που βρίσκονται στην ελληνική Επικράτεια
και δραστηριοποιούνται εντός αυτής. Οι οδηγίες δεν αφορούν στα επαγγελματικά τουριστικά
πλοίαπου εισέρχονται από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των κρουαζιεροπλοίων.
Οι ακόλουθες οδηγίες αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για τη
μετάδοση του SARS-CoV-2 (μετάδοση από άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων ή μέσω επαφής) και
βασίζονται σε οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic) και της
Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EUHEALTHYGATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novelcoronavirus).
2. Γενικές συστάσεις
Συστήνεται το τουριστικό κοινό που χρησιμοποιεί επαγγελματικά πλοία αναψυχής να αποφεύγει
προορισμούς απομακρυσμένους στους οποίους θα είναι δύσκολη η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας
εάν χρειαστεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες όπως αυτές ορίζονται από το
Υπουργείο Υγείας. Επίσης, συνιστάται να αποφεύγονται προορισμοί σε απομακρυσμένες περιοχές
όπου δεν υπάρχουν οργανωμένες δομές παροχής υγειονομικής φροντίδας.
3. Καθορισμός του μέγιστου αριθμού επιβατών
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής είναι ίσος με τον
εκάστοτε προβλεπόμενο στη σχετική νομοθεσία. Τα όρια των επιβατών τηρούνται καθ’ όλητη
διάρκεια του ταξιδιού καθώς και κατά τον ελλιμενισμό.
4. Βιβλίο καταγραφής επιβαινόντων, διαγνωστικός έλεγχος,
εμβόλια και κατάσταση υγείας
Σε κάθε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής τηρείται κατάσταση επιβατών και πληρώματος κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92), η οποία περιέχει επιπλέον και τηλέφωνο
επικοινωνίας προσβάσιμο για τις επόμενες 14 ημέρες. Η κατάσταση επιβαινόντων θα είναι
διαθέσιμη για έλεγχο από τις λιμενικές και τις υγειονομικές αρχές σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.2
Κάθε πρόσωπο όπως επιβάτης, επισκέπτης, τεχνικός, κτλ., συμπληρώνει, πριν την επιβίβασή του
στο πλοίο, το έντυπο του Παραρτήματος 1 για την ανίχνευση προσώπων που έχουν εκτεθεί στον
COVID-19,το οποίο και θα παραδίδει στον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη κατά την επιβίβαση. Ο Πλοίαρχος
ή Κυβερνήτης θα παραλαμβάνει τα συμπληρωμένα έντυπα και θα τα αξιολογεί. Σε περίπτωση
ανίχνευσης προσώπων οι οποίοι έχουν εκτεθεί στον COVID-19 με κάποιον από τους τρόπους που
περιγράφεται στο έντυπο του Παραρτήματος 1 τις τελευταίες 14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η
επιβίβαση.
Τα μέλη του πληρώματος οφείλουν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνουν άμεσα τον
Πλοίαρχο/Κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή σε περίπτωση θετικής απάντησης σε
τουλάχιστον μία από τις εφτά πρώτες ερωτήσεις του εντύπου του Παραρτήματος 1.
Το ερωτηματολόγιο θα τηρείται με μέριμνα των πλοιοκτητών ή εφοπλιστών για δύο μήνες από την
ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Πριν την επιβίβαση θα πρέπει να γίνετε έλεγχος των επιβατών με ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test)
ή οι επιβάτες να επιδεικνύουν αποτελέσματα από rapid test το οποίο πραγματοποιήθηκε μέχρι
και μία μέρα πριν την επιβίβαση. Επιπλέον, σε ταξίδια διάρκειας≥ της μιας εβδομάδας και αριθμό
επιβατών (εκτός του πληρώματος)≥15,συνιστάται,τρειςμε τέσσερις ημέρες μετά την επιβίβαση, να
γίνεται έλεγχος των επιβατών με ταχύ αντιγονικό τεστ(rapid test).Αναφορικά με το πλήρωμα, κατά
την πρώτη ανάληψη καθηκόντων του πληρώματος θα πρέπει να γίνεται διαγνωστικός έλεγχος με
μοριακό τεστ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνεται τακτικός διαγνωστικός έλεγχος του πληρώματος
με μοριακό έλεγχο ή με ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test), τουλάχιστον κάθε εφτά ημέρες.
Επιπλέον, σε κάθε πλοίο θα τηρείται βιβλίο παρακολούθησης της κατάστασης υγείας των
επιβαινόντων. Τα μέλη του πληρώματος και οι επιβάτες θα πρέπει να μετρούν μία φορά την ημέρα
τη θερμοκρασία σώματος η οποία θα καταγράφεται στο βιβλίο παρακολούθησης της κατάστασης
υγείας των επιβαινόντων. Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τις από τις λιμενικές και τις
υγειονομικές αρχές σε ηλεκτρονική ή εκτυπωμένη μορφή. Σε περίπτωση που στο βιβλίο δεν
καταγράφονται τα αποτελέσματα των μοριακών ελέγχων, το πλήρωμα θα πρέπει να έχει διαθέσιμα
τα αποτελέσματα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, σε ηλεκτρονική ή έντυπη
μορφή, για έλεγχο από τις λιμενικές και τις υγειονομικές αρχές.

Συνιστάται το πλήρωμα να εμβολιάζεται με εμβόλιο για τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 όταν αυτό είναι
εφικτό σύμφωνα με την προτεραιότητα που καθορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής
Κάλυψης για COVID-19.
Επιβάτες και πλήρωμα οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2,δεν εξαιρούνται
της υποχρέωσης να ελεγχθούν με μοριακό τεστ ή με ταχύ αντιγονικό τεστ (rapid test).
Εάν κάποιος από τους επιβαίνοντες αναπτύξει συμπτώματα λοίμωξης COVID-19 (αιφνίδια έναρξη
νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια
εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας), τότε αυτό θα πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο
παρακολούθησης της κατάστασης υγείας των επιβαινόντων και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το
σχέδιο για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος COVID-19.3
5. Αναφορά ενδεχόμενου κρούσματος COVID-19 στην αρμόδια
αρχή
Σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ 2005), ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης του πλοίου
πρέπει να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια αρχή του επόμενου λιμένα, πριν την άφιξή του, για
κάθε κίνδυνο δημόσιας υγείας επί του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε περίπτωσης
ασθένειας για την οποία υπάρχει υποψία ότι είναι μολυσματικού χαρακτήρα. Η εν λόγω
ενημέρωση διενεργείται συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο τη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας του Παραρτήματος 2 (MaritimeDeclaration of
Health-MDH). Ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης ενημερώνει επιπλέον την αρμόδια αρχή του λιμένος
σχετικά με τον αριθμό των επιβαινόντων (πλήρωμα και επιβάτες). Ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης θα
πρέπει να γνωρίζει σε ποια αρχή θα πρέπει να αναφέρει τυχόν ενδεχόμενο περιστατικό
μολυσματικής νόσου ή οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία επί του πλοίου.
Εάν κάποιο άτομο επί του πλοίου (μέλος του πληρώματος ή επιβάτης) παρουσιάζει συμπτώματα
συμβατά με τη λοίμωξη COVID-19 (ένα ή περισσότερα από τα εξής: βήχα, πυρετό, δύσπνοια,
αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας), αυτό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην
αρμόδια αρχή με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν. Είναι σημαντική η άμεση ενημέρωση των
αρμόδιων υγειονομικών αρχών για να προσδιοριστεί εάν είναι διαθέσιμη στο λιμάνι η ικανότητα
μεταφοράς, απομόνωσης, εργαστηριακής διάγνωσης και φροντίδας του ενδεχόμενου κρούσματος
COVID-19. Το πλοίο μπορεί να κληθεί να καταπλεύσει σε άλλο λιμάνι, εάν δεν είναι διαθέσιμο το
απαραίτητο δυναμικό του λιμένα, ή εάν δικαιολογείται από την ιατρική κατάσταση του
ενδεχόμενου κρούσματος COVID-19. Είναι σημαντικό όλες οι διευθετήσεις να γίνονται το
συντομότερο δυνατό ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραμονή ενδεχόμενων κρουσμάτων στο πλοίο.
6. Σχέδιο για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος COVID-19
Κάθε πλοίο πρέπει να αναπτύξει γραπτό σχέδιο για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματοςCOVID19,το οποίο θα περιγράφει τα εξής: α) τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν ένα άτομο ως
ενδεχόμενο κρούσμα λοίμωξηςCOVID-19 (βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας,
αγευσίας ή δυσγευσίας), β) το σχέδιο επικοινωνίας και ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής στο
επόμενο λιμάνι/μαρίνα σχετικά με το ενδεχόμενο κρούσμα, γ) τη διαδικασία της προσωρινής
απομόνωσης του ατόμου το οποίο θεωρείται ως ύπoπτο κρούσμα COVID-19 μέχρι την ασφαλή
μεταφορά του για ιατρική διάγνωση (παραμονή σε χώρο με φυσικό αερισμό, τοποθέτηση
χειρουργικής μάσκας στο άτομο που παρουσιάζει συμπτώματα, χορήγηση χαρτομάντηλων,
πλαστικής σακούλας για την απόρριψη τους και αντισηπτικό χεριών περιεκτικότητας 70% σε
αλκοόλη), δ) χρήση χειρουργικής μάσκας, προστατευτικών γυαλιών, ποδοναριών, αδιάβροχης
ποδιάς με μακριά μανίκια και γαντιών από όποιον εισέρχεται στον χώρο προσωρινής απομόνωσης
(ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται σε σακούλα και σε
καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται, ενώ μετά την απόρριψη του προστατευτικού
εξοπλισμού πρέπει να πλένονται τα χέρια καλά με νερό και σαπούνι), ε) αερισμός του χώρου
προσωρινής απομόνωσης και καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειώνκαι των αντικειμένων
μετά την απομάκρυνση του ασθενούς με διάλυμα χλωρίνης 0,1% (4 κουταλάκια του γλυκού
χλωρίνης περιεκτικότητας 5% ανά 1 λίτρο νερού) ή αιθυλικής αλκοόλης 70% με χρόνο επαφής 10
λεπτών (τα υλικά καθαριότητας θα πρέπει ή να απορριφθούν ή να πλυθούν σε θερμοκρασία 90°C
πριν επαναχρησιμοποιηθούν), στ) τη διαδικασία αναφοράς στην αρμόδια αρχή του λιμένα του
ενδεχόμενου κρούσματοςCOVID-19 και όλων των επαφών του ασθενούς ξεκινώντας δύο ημέρες
πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Για την εφαρμογή του γραπτού σχεδίου υπεύθυνος είναι ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης του πλοίου,
τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται στο γραπτό σχέδιο.

Εάν κάποιος από τους επιβαίνοντες αναπτύξει συμπτώματα συμβατά θα πρέπει να τεθεί σε
εφαρμογή το σχέδιο. Ο ασθενής θα πρέπει να εξεταστεί από ιατρό και να γίνει εργαστηριακός
έλεγχος για SARS-CoV-2. Εάν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι ο ασθενής έχει λοίμωξη COVID-19
τότε ο ασθενής θα πρέπει να απομονωθεί σε εγκατάσταση στη στεριά και τα άτομα που ήρθαν σε
στενή επαφή μαζί του να τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες των
υγειονομικών αρχών και του Ε.Ο.Δ.Υ.. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την περαιτέρω
διαχείριση του περιστατικού θα γίνονται σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή και τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ.
7. Επάρκεια και ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας
Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αντισηπτικών, απολυμαντικών, μέσων ατομικής
προστασίας και ειδών καθαρισμού. Στο κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει ψηφιακό
θερμόμετρο υπερύθρων ακτινών και παλμικό οξύμετρο δαχτύλου.
Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και
το πλήρωμα των πλοίων να έχει γνώση της χρήσης τους.
Πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας για τα μέλη του πληρώματος, ανάλογα και με τα
καθήκοντα τους επί του πλοίου και την ορθή χρήση τους είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα
από την Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση HEALTHY GATEWAYS στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EUHG_PPE_Overview_24_04_2020_F.pdf?ve
r=2020-04-27-141221-467
Κατάλληλες διαδικασίες τοποθέτησης και αφαίρεσης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)/
βέλτιστες πρακτικές για τα ΜΑΠ είναι διαθέσιμες από τον ΕΟΔΥ στις παρακάτω ιστοσελίδες:
• ΕΟΔΥ – COVID-19 – Οδηγίες για τη χρήση μάσκας από το κοινό https://eody.gov.gr/covid19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
• ΕΟΔΥ – ΣΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ(ΕΝΔΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf.
8. Συστάσεις για το πλήρωμα και τους επιβάτες
Η χρήση μάσκας (π.χ. μάσκας κοινότητας ή χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας
FFP2) είναι υποχρεωτική σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του
πλοίου.
Επισκέπτες και συνεργεία στο πλοίο
Θα πρέπει να αποφεύγονται οι επισκέψεις στο πλοίο και κάθε είδους συνάθροιση που θα
υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων εντός τους πλοίου όπως αυτός
προσδιορίζεται στην παρ. 3. Εάν εισέλθουν στο πλοίο εξωτερικά συνεργεία θα πρέπει να τηρούνται
οι αποστάσεις του 1,5 μέτρων και είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (π.χ. μάσκα

κοινότητας ή χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας FFP2) τόσο από τα μέλη του
εξωτερικού συνεργείου όσο και από τους επιβαίνοντες κατά τη διάρκεια παραμονής των μελών
του εξωτερικού συνεργείου στο πλοίο. Επίσης οι εγκαταστάσεις υγιεινής του πλοίου δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται από τα εξωτερικά συνεργεία.
Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
Κατά την επίσκεψη σε εγκαταστάσεις της στεριάς είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (π.χ. μάσκας
ή χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας FFP2)).
Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων, κατά την πρόσδεση, καθώς και
άλλων διαδικασιών που χρειάζεται να αγγιχθούν επιφάνειες εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται
από πολλά άτομα και δεν υπάρχει κοντά εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών αλλά ούτε και
σταθμός με αντισηπτικά. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση των γαντιών θα γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες ορθής εφαρμογής τους. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των
χεριών, πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών πρέπει να εφαρμόζεται υγιεινή των χεριών με
σαπούνι και νερό ή με αντισηπτικό.
Ατομική υγιεινή
Θα πρέπει να εφαρμόζεται η υγιεινή των χεριών με σαπούνι και νερό. Αν τα χέρια δεν είναι
εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα
περιεκτικότητας αλκοόλης 70%. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των
χεριών, πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών πρέπει να εφαρμόζεται υγιεινή των χεριών με
σαπούνι και νερό ή με αντισηπτικό.
Στην είσοδο των εσωτερικών στεγασμένων χώρων του πλοίου θα πρέπει να υπάρχουν σταθμοί
αντισηπτικών.
Θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά η ορθή αναπνευστική υγιεινή, δηλαδή η κάλυψη του στόματος
και της μύτης με χαρτομάντιλο κατά τον πταρμό και τον βήχα και στη συνέχεια απόρριψη αυτού
σε πλαστική σακούλα και εφαρμογή αντισηπτικού στα χέρια. Για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να έχει
ληφθεί πρόνοια για τον αντίστοιχο εξοπλισμό (χαρτομάντιλα ή χάρτινες πετσέτες, γάντια μιας
χρήσεως, πλαστική σακούλα, κ.λπ.).
Θα πρέπει να αποφεύγεται το άγγιγμα του προσώπου, της μύτης και των ματιών.
Κοινωνική απόσταση
Κατά τις επισκέψεις σε εσωτερικούς στεγασμένους χώρους και εξωτερικούς πολυσύχναστους
χώρους στις εγκαταστάσεις της στεριάς πρέπει να διατηρείται η κοινωνική απόσταση 1,5 μέτρων
μεταξύ των ατόμων και η χρήση της μάσκας (π.χ. (π.χ. μάσκας κοινότητας ή χειρουργικής μάσκας
ή μάσκας υψηλής προστασίας FFP2)).
9. Ενημέρωση και εκπαίδευση του πληρώματος και των επιβατών
Το πλήρωμα πρέπει να είναι ενημερωμένο και εκπαιδευμένο ανάλογα με τα καθήκοντά του στα
εξής: στο σχέδιο για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος COVID-19, στη χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, στην εφαρμογή της ατομική υγιεινής και της κοινωνική απόστασης, καθώς και στους
λοιπούς ειδικούς κανονισμούς των λιμένων προορισμού για την πρόληψη της λοίμωξηςCOVID-19.
Ειδικότερα η ενημέρωση και η εκπαίδευση αφορά:

 Το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν εάν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID19 τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι.6
 Τεχνικές πλυσίματος χεριών (συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών).
 Μετά από ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να πλένονται τα χέρια π.χ. τα χέρια πρέπει να
πλένονται μετά από κάθε επαφή με άλλο άτομο ή τις αναπνευστικές εκκρίσεις αυτού
(σάλια, σταγονίδια), με αντικείμενα που αγγίζονται από άλλα άτομα όπως κουπαστές,
χειρολαβές κ.α., πριν την τοποθέτηση της μάσκας, πριν και μετά απότην αφαίρεση της
μάσκας, πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών, μετά τη χρήση της τουαλέτας, πριν από
το φαγητό, πριν ακουμπήσουμε το πρόσωπο κτλ.
 Σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση αντισηπτικών αντί για πλύσιμο των χεριών (πχ.
εάν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά
αλκοολούχο διάλυμα).
 Στη σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής, και συγκεκριμένα: αποφυγή επαφής των
χεριών με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια.
 Αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.
 Κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
 Ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκας και γάντια).
Το πλήρωμα και οι επιβάτες θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για την άμεση αναφορά των
σχετικών συμπτωμάτων της λοίμωξης COVID-19 στον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη.
Κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα παρέχονται πληροφορίες στους επιβάτες
(π.χ. με ενημερωτικά φυλλάδια, προβολή ενημερωτικών σποτ, ηχητικών μηνυμάτων κλπ.) σχετικά
με τα συμπτώματα της λοίμωξης και τα μέτρα πρόληψης σε επιβάτες και προσωπικό και οδηγίες
για την άμεση δήλωση συμπτωμάτων στο πλήρωμα εάν εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού.
10. Αερισμός και κλιματισμός
Συνιστάται ο φυσικός αερισμός των χώρων όσο και όπου αυτό είναι εφικτό.

Επιπρόσθετα, και όπου
αυτά εφαρμόζονται, ισχύουν τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
«Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατάτη χρήση
κλιματιστικών μονάδων», με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα όπου αυτό είναιεφικτό να
εφαρμοστεί. Μετά τον καθαρισμό του πλοίου να προηγείται τρίωρος εξαερισμός των χώρων πριν
την είσοδο νέων επιβατών.
11. Καθαριότητα και απολύμανση χώρων
Κατά τη διάρκεια της ναύλωσης, ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης του πλοίου καθώς και το πλήρωμα
αυτού μεριμνά για τον συχνό καθαρισμό του πλοίου με απορρυπαντικά και απολυμαντικά, με
επιμέλεια και ιδιαίτερη έμφαση σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά, όπως χειρολαβές,
κουπαστές, κτλ, καθώς και στις τουαλέτες.
Απολύμανση του πλοίου θα διενεργείται μετά το πέρας της ναύλωσης του πλοίου και πριν την
έναρξη της νέας.
Οδηγίες για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων δίνονται στην εγκύκλιο 30/3 /2020
Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.21536 του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Εφαρμογή μέτρων καθαρισμού
και απολύμανσης σε πλωτά μέσα σε περίπτωση μεταφοράς ενδεχόμενου ή επιβεβαιωμένου
κρούσματος Covid-19».7
12. Αποφυγή συναλλαγών δια ζώσης
Συνιστάται να προτιμώνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι παραγγελίες, οι αγορές υπηρεσιών
και αγαθών, εξοπλισμού, και να προτιμάται η τηλεφωνική συνεννόηση όσο αυτό είναι δυνατό.
13. Παραρτήματα
Παράρτημα 1
Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση
(προς συμπλήρωση από όλα τα ενήλικα άτομα πριν την επιβίβαση)

ONOMA ΠΛΟΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΣ
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας για τις επόμενες 14
ημέρες
μετά την αποβίβαση:
Όνομα όπως εμφανίζεται
στην ταυτότητα/
διαβατήριο:
Επώνυμο όπως εμφανίζεται στην
ταυτότητα/διαβατήριο: Όνομα πατρός:
Όνομα όλων των παιδιών,
κάτω των 18 που
ταξιδεύουν μαζί σας:
Επώνυμο όλων των παιδιών, κάτω των 18
που ταξιδεύουν μαζί σας:
Όνομα πατρός:
Ερωτήσεις
Τις τελευταίες 14 ημέρες ΝΑΙ ΟΧΙ
1. Έχετε τώρα ή είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο παρουσιάσει
ξαφνικά συμπτώματα πυρετού ή βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή ή αιφνίδια
εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας;
2. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, στενή επαφή με κάποιον ο
οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);
3. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, προσφέρει άμεση φροντίδα
σε κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό COVID-19 ή
εργαστήκατε με υγειονομικούς υπαλλήλους οι οποίοι επιμολύνθηκαν με COVID-19;
4. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, επισκεφτεί ή βρεθήκατε σε
κοντινή απόσταση με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο
κορωνοϊό (COVID-19); 8

1 Μόνο αν έχει απαντηθεί θετικά απαγορεύεται η επιβίβαση επί του πλοίου
2 Μόνο αν έχει απαντηθεί θετικά απαγορεύεται η επιβίβαση επί του πλοίου
5. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, εργαστεί σε κοντινή
απόσταση ή μοιραστήκατε το ίδιο περιβάλλον με κάποιον οποίος είχε διαγνωστεί
με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);
6. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, ταξιδέψει με ασθενή από
COVID-19 σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς;
7. Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, μείνει στη ίδια οικία με
ασθενή με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);
Αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμός
8. Έχετε κάνει τις τελευταίες 72 ώρες εργαστηριακό μοριακό έλεγχο (PCR) για COVID19;
□Όχι
□Αναμένεται
αποτέλεσμα
□Θετικό1
□Αρνητικό
9. Έχετε κάνει αυτή ή την προηγούμενη μέρα έλεγχο για COVID-19 με ταχύ αντιγονικό
τεστ (rapid test);
□Όχι
□Θετικό2
□Αρνητικό
10. Έχετε εμβολιαστεί με όλες τις απαραίτητες δόσεις για τονCOVID-19; □Όχι
□ Ναι

1 Μόνο αν έχει απαντηθεί θετικά απαγορεύεται η επιβίβαση επί του πλοίου
2 Μόνο αν έχει απαντηθεί θετικά απαγορεύεται η επιβίβαση επί του πλοίου

Pre-boarding health declaration questionnaire
(completed by all adults before embarkation)
NAME OF VESSEL SHIPPING COMPANY DATE AND TIME OF
ITINERARY
PORT OF
EMBARKATION
PORT OF
DISEMBARKATION
Contact telephone number for the next 14 days
after
disembarkation:
First Name
as shown in the IdentificationCard/Passport: Surname as shown in the
Identification Card/Passport: Father’s name:
First Name of all childrentravelling
with you who are under
18 years old:
Surname of all children travelling
with you who are under 18 years
old:
Father’s name:
Questions
Within the past 14 days YES NO
1. Have you or has any person listed above, presented sudden onset of
symptoms of fever or cough or difficulty in breathingsudden onset of
anosmia, ageusia or dysgeusia?
2. Have you, or has any person listed above, had close contact with
anyone diagnosed as having coronavirus COVID-19

3. Have you, or has any person listed above, provided care for
someone with COVID-19 or worked with a health care worker
infected with COVID-19?
4. Have you, or has any person listed above, visited or stayed in close
proximity to anyone with COVID-19?
5. Have you, or has any person listed above, worked in close proximity
to or shared the same classroom environment with someone with
COVID-19?
6. Have you, or has any person listed above, travelled with a patient
with COVID-19 in any kind of conveyance?
7. Have you, or has any person listed above, lived in the same
household as a patient with COVID-19?
Test results and vaccination
8. Have you been tested for COVID-19 with a molecular method (PCR)
within the past 72 hours? □No
□Pending results
□Positive3
□Negative
9. Haveyouperformed,this day or the day before, arapidtestforCOVID19?
□No
□Positive4
□Negative
10. Have you been vaccinated with all the necessary doses for COVID19?
□No
□Yes

Παράρτημα 2

3Embarkation onboard the ship is prohibited only if there is an affirmative answer
4Embarkation onboard the ship is prohibited only if there is an affirmative answer

Ενημέρωση για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για λόγους
δημόσιου συμφέροντος για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/2019).
Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι:
(α)Tο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
(β) Ο Πλοιοκτήτης ή Εφοπλιστής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του Πλοίου:
– ‘’Όνομα’’ Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή:
– “Ταχ. Διεύθυνση” Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή:
– “Ηλεκτρονική Διεύθυνση” Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή:
– Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Πλοιοκτήτη (* Στοιχεία επικοινωνίας του
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων):
*όπου δύναται να απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (δικαίωμα
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (μετά την παρέλευση δύο μηνών),
περιορισμού της επεξεργασίας.
Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, στο https://www.ynanp.gr/el/στην ενότητα: Κορωνοϊός –COVID 19-
Τελευταίες εξελίξεις.

Οδηγίες Συμπλήρωσης προς Πλοιοκτήτες ή Εφοπλιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα):
Να συμπληρωθούν κατάλληλα η επωνυμία Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο), τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο), εφόσον έχει οριστεί.

Update on Personal Data
The processing of personal data -governed by the provisions of both the Data
Protection General Regulation and Law 4624/2019(OG 137A/2019) – is carried out for
public interest purposes, public health protection and COVID-19 consequences
dealing.
The following Agents are jointly responsible for Data processing :
(a) Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy and
(b) Ship owner or Ship Operator(natural or legal person):
– Ship owner’s or Ship Operator’s “name”:
– Ship owner’s or Ship Operator’s “ Postal address”:
– Ship owner’s or Ship Operator’s “email”:
– Ship Owner’s Data Protection Officer (* Data Protection Officer contact details) :
*the officer to whom you can address to exercise your rights (rights to information,
access, correction, deletion (after the completion of two months)of processing
restriction
Detailed information has been posted on the Ministry of Maritime Affairs and
Insular Policy website at https://www.ynanp.gr/el/ in the Section: COVID-19 – Recent
Developments

Filling instructions for Ship-owners or Ship Operators (natural or legal persons)
Fill in appropriately the name of the Ship Owner or Ship Operator (natural or
legal person), their contact details, as well as the contact details of the Data
Protection Officer of the Ship owner or Ship Operator (natural or legal person), if
designated.