• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Παρατίθεται το αριθ. 92 Α΄ Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στο οποίο δημοσιεύτκε ο νόμος 4256/2014 με τίλτο “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις”  ………………………………..