• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Κατασκευή γλίστρας στο Θορικό

Αρ. Πρωτ.: 026/21/ΕΤ Νέο Φάληρο 09 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΣ: Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου

ΘΕΜΑ: Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών αναψυχής

Αξιότιμοι Κύριοι,

1. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ), με την επιστολή του αυτή, και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει για την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία των λουόμενων αλλά και τη διευκόλυνση των χρηστών των προϊόντων του υποβάλλει την παράκληση όπως εξετάσετε ευμενώς τη δυνατότητα κατασκευής/ανακατασκευής ενός παλαιού κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας – γλίστρας) που βρίσκεται στην περιοχή του Θορικού (44ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών – Σουνίου).
2. Όπως είναι γνωστό για όλες αυτές τις παραμέτρους, την ασφάλεια και πρόληψη ατυχημάτων στη θάλασσα και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών είχε ενδιαφερθεί προσωπικά και ο κύριος Πρωθυπουργός μας σε συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τoυ υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιου για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου ‘Ακη Σκέρτσου με τον ιδρυτή της ΜΚΟ «Safe Water Sports» Παν. Πασχαλάκη.
3. Η κατασκευή των ραμπών διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν.2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) το πλήρες κείμενο της οποίας, για διευκόλυνσή σας, παρατίθεται αμέσως παρακάτω:
«22. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως οι ράμπες, μετά την κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρμοδιότητα της συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στις παραμεθόριες περιοχές».

4. Βέβαια η πιο πάνω νομοθεσία αναφέρεται «σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας» και όχι εντός της ζώνης λιμένα κατά τις διατάξεις των άρθρων 18 επ. του ν. 2971/2001.
5. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/1999) η εκκίνηση/επιστροφή (ανέλκυση/καθέλκυση) των σκαφών επιτρέπεται να γίνεται, μεταξύ των άλλων, από και προς κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες), που έχουν κατασκευασθεί για την ανέλκυση και καθέλκυσή τους, για προφανείς λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, αποτροπής ατυχημάτων και γενικά αποφυγής δημιουργίας αντεγκλήσεων με τους λουόμενους.
6. Αλλά και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διάκειται ευμενώς ως προς το συγκεκριμένο θέμα και με έγγραφό του (αριθ. 8220/06/08/28-3-2008 προς όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας μας έχει δώσει οδηγίες/διαταγές να εξετάσουν την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών – γλιστρών)».
Κύριοι,
Θεωρούμε ως ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή σας στην προσπάθειά μας για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και την εξυπηρέτηση των χιλιάδων χρηστών των προϊόντων μας αλλά και άλλων δεκάδων συναφών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με το «σκάφος».
Επισυνάπτουμε το τοπογραφικό διάγραμμα, που προβλέπει η πιο πάνω νομοθεσία, στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα, η κατασκευή της οποίας θα γίνει επί τη βάσει έτοιμης ήδη τεχνικής μελέτης πολιτικών μηχανικών (είναι στη διάθεσή σας αν αιτηθεί) , ενώ η όλη σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κατασκευή, θα αντιμετωπισθεί με μέριμνα του Συνδέσμου μας.
7. Οι κ.κ. Υπουργοί τους οποίους, κρίναμε σκόπιμο να καταστήσουμε κοινωνούς των δράσεων αυτών του Συνδέσμου μας, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και για την, στο πλαίσιο των καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων τους, παροχή οδηγιών για την ομαλή ολοκλήρωση.
Επισυνάπτονται:
1. Παρουσίαση Συνδέσμου
2. Τοπογραφικό διάγραμμα,
Διατελούμε μετά τιμής
Για το ΔΣ/ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Α΄ Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Κρανίτης Ανέστης Ταρασιάδης Μιχάλης Αγγελάκης

 

 

 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
O Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων & Παροχής Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ – Π.Ε.Ε.Υ) ιδρύθηκε το έτος 1978 και είναι το μοναδικό επαγγελματικό Σωματείο του Κλάδου το οποίο εκπροσωπεί πανελλαδικά άνω των 450 ελληνικών επιχειρήσεων που είναι διασκορπισμένες σε όλη τη μεσογειακή και νησιωτική χώρα.
Μέλη του είναι κατασκευαστές, εισαγωγείς και έμποροι παντός είδους σκαφών, μηχανών θαλάσσης, εξαρτημάτων και παρελκόμενων σκαφών, ναυτιλιακών και ηλεκτρονικών οργάνων, υλικών ναυπήγησης, χρωμάτων, λιπαντικών, ειδών πυρασφάλειας, καταδυτικού και αλιευτικού εξοπλισμού, ναυταθλητικών ειδών καθώς επίσης συνεργεία σκαφών και μηχανών, επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, εκδότες περιοδικού και διαδικτυακού (Internet) τύπου και γενικά ότι έχει σχέση με τον κόσμο της θάλασσας.
Ο αριθμός του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού από τα μέλη μας, μέχρι πρόσφατα, ξεπερνούσε τις 15.000, ενώ οι απασχολούμενοι στον κλάδο των σκαφών αναψυχής ο οποίος αποτελεί τη μήτρα (πλωτή οικοδομή) γύρω από την οποία δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός δεκάδων άλλων επαγγελμάτων και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας, προσέγγιζαν τις εκατό (100.000) χιλιάδες.
Η Ελληνική παραγωγή καλύπτει το 70% σχεδόν της εγχώριας αγοράς σε σκάφη αναψυχής κάθε είδους έως και 12 μ. μήκος, ενώ παράλληλα οι εξαγωγές που πραγματοποιεί ο Κλάδος είναι πολύ αξιόλογες.
Ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ – Π.Ε.Ε.Υ είναι μέλος
• της ICOMIA – INTERNATIONAL COUNCIL OF MARINE INDUSTRY ASSOCIATIONS και της

• EUROPEAN BOATING INDUSTRY
και μία από τις βασικότερες εκδηλώσεις του είναι η έκθεση ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΑΘΗΝΩΝ, θεσμός πλέον, που διεξάγεται αδιαλείπτως από το 1978.