• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Επανεξέταση διατάξεων της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ

Αριθ. Πρωτ.: 018/21/ΕΤ Νέο Φάληρο 11 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣ: Όλα τα ανά την Επικράτεια μέλη
ΚΟΙΝ.: 1. ΥΝΑΝΠ/ΚΕΠ/ΔΕΠ-1
2. ΥΝΑΝΠ/ΔΙΝΕΔ
3. ΣΙΤΕΣΑΠ
ΘΕΜΑ: Επανεξέταση διατάξεων της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ

1. Όπως είναι γνωστό οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των σκαφών αναψυχής, των ατομικών σκαφών (PWC) και των προωστικών κινητήρων καθορίζονται από την Οδηγία 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Νοεμβρίου 2013 και τα εναρμονισμένα πρότυπα (harmonized standards) που έχουν εκδοθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN και CENELEC.
2. Η πιο πάνω Οδηγία ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μας δίκαιο με την κ.υ.α. αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216/8-2-2016 (Β΄ 273).
3. Σύμφωνα με το άρθρο 47 της πιο πάνω κ.υ.α. με τίτλο «Υποβολή εκθέσεων» (άρθρο 51 της οδηγίας 2013/53/ΕΕ) «Έως τις 18 Ιανουαρίου 2021, και ανά πέντε (5) έτη μετά από αυτή την ημερομηνία, οι συναρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο που εκδίδει η Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Έως τις 18 Ιανουαρίου 2022, και ανά πέντε (5) έτη μετά από αυτή την ημερομηνία, η Επιτροπή, βασιζόμενη στις απαντήσεις των κρατών μελών στο ερωτηματολόγιο του πρώτου εδαφίου, καταρτίζει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης».
4. Σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ) με τίτλο «Επανεξέταση» «Έως τις 18 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα ακόλουθα:
α) αν είναι τεχνικά εφικτή η περαιτέρω μείωση των εκπομπών των θαλάσσιων προωστικών κινητήρων και η θέσπιση απαιτήσεων για τις εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις και τα συστήματα καυσίμων που εφαρμόζονται στους προωστικούς κινητήρες και συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα των τεχνολογιών και την ανάγκη να συμφωνηθούν διεθνώς εναρμονισμένες τιμές στον τομέα αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σημαντικές πρωτοβουλίες της αγοράς και
β) τον αντίκτυπο για την ενημέρωση των καταναλωτών και για τους κατασκευαστές, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, από τις κατηγορίες σχεδιασμού σκαφών που απαριθμούνται στο παράρτημα I, οι οποίες βασίζονται στην αντίσταση στην ισχύ του ανέμου και το σημαντικό ύψος κύματος, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη διεθνή τυποποίηση. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσον οι κατηγορίες σχεδιασμού σκαφών απαιτούν επιπλέον προδιαγραφές ή υποδιαιρέσεις, και προτείνει επιπλέον υποκατηγορίες, ανάλογα με την περίπτωση
Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), συνοδεύονται από νομοθετικές προτάσεις, οσάκις ενδείκνυται».
4. Το πιο πάνω άρθρο 52 της Οδηγίας φαίνεται ότι παραλήφθηκε κατά την ενσωμάτωση της Οδηγίας.
5. Προκειμένου ως Σύνδεσμος διατυπώσουμε απόψεις παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε κυρίως ως προς το σκέλος του σημαντικού ύψους κύματος δηλ. εάν λαμβανομένων υπόψη και των ανεμολογικών στοιχείων και την περίοδο του κύματος κρίνεται αναγκαία τυχόν υποδιαίρεση των κατηγορίας π.χ. υποκατηγορία για ισχύ ανέμου 6-7.
6. Η μελέτη για την επανεξέταση των πιο πάνω 4α και 4β θεμάτων βρίσκεται στην φάση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι ερωτήσεις της διαβούλευσης της Επιτροπής, η οποία άνοιξε και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις

 

14/3/2021. Ο σύνδεσμος (link) για όποιον θέλει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο και να καταθέσει τη θέση του είναι ο παρακάτω:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RCDReviewSurvey2021

6. Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε πιο κάτω την παρ. 1 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ
Κατηγορία σχεδιασμού Ισχύς του ανέμου
(κλίμακα Μποφόρ) Σημαντικό ύψος κύματος
(Η 1/3, μέτρα)
Α άνω των 8 άνω των 4
Β έως και 8 έως και 4
Γ έως και 6 έως και 2
Δ έως και 4 έως και 0,3

Επεξηγηματικές σημειώσεις:
Α. Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Α θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος άνω των 8 μποφόρ και κύματος σημαντικού ύψους άνω των 4 μέτρων, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται μη φυσιολογικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, θύελλες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι και ακραίες θαλάσσιες συνθήκες ή ανεξέλεγκτα κύματα.
Β. Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Β θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και 8 μποφόρ και κύματος σημαντικού ύψους μέχρι και 4 μέτρα.
Γ. Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Γ θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και 6 μποφόρ και σημαντικού κύματος ύψους μέχρι και 2 μέτρα.
Δ. Τα σκάφη αναψυχής της κατηγορίας Δ θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και 4 μποφόρ και σημαντικού ύψους κύματος μέχρι και 0,3 μέτρα, με περιστασιακά κύματα μέγιστου ύψους 0,5 μέτρων.
Τα σκάφη κάθε κατηγορίας σχεδιασμού πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζουν τις προαναφερόμενες παραμέτρους, όσον αφορά την ευστάθεια, την άντωση και τις υπόλοιπες σχετικές βασικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος και να έχουν ικανοποιητική συμπεριφορά όσον αφορά τη δυνατότητα χειρισμών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κρανίτης Μιχαήλ Αγγελάκης